Search

Avís Legal

«Condicions generals»

1. Identificació

El titular i responsable del domini cds.cat és l’empresa Dental Solé VNG SLU. amb (cif: B66440447), en endavant Clínica Dental Solé, amb domicili a Avinguda Cubelles 30 – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) – Espanya.

Clínica Dental Solé informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (RGPD)

2. Descripció del servei

A través d’aquest Avís Legal es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions generals.

El principal servei que s’ofereix al domini cds.cat és el suministrament d’informació sobre els products i activitats propis del traball a la clínica.
Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Clínica Dental Solé només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

3. Prestació dels serveis per part de Clínica Dental Solé

La prestació dels serveis de Clínica Dental Solé per mitjà del domini cds.cat és de caràcter gratuit i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

Clínica Dental Solé no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquest lloc web, i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú.

Així mateix Clínica Dental Solé comunicarà a l’usuari, sempre que sigui possible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

L’accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Clínica Dental Solé i l’usuari.

4. Drets i Obligacions dels Usuaris

L’usuari accepta, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Clínica Dental Solé d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions.

L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpias o alienes.

L’accés i la navegació en aquest lloc web, suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions generals i termes d’ús continguts en el mateix.

5. Concepte d'Usuari

L’ús de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Clínica Dental Solé en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

6. Informació sobre els enllaços externs

Clínica Dental Solé no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i Clínica Dental Solé no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a aquest lloc web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un enllaç, tant al connectar a la web de Clínica Dental Solé, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web cds.cat.

7. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Clínica Dental Solé pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació i serveis de Clínica Dental Solé.

8. Informació sobre l'exempció de tota responsabilitat derivada d'una fallada técnica i de contingut

Clínica Dental Solé declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.
Així mateix, Clínica Dental Solé no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Clínica Dental Solé.

Clínica Dental Solé no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Clínica Dental Solé realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.

9. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per Clínica Dental Solé, així com els continguts publicats a la xarxa a través de la seva pàgina web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Clínica Dental Solé.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en aquest lloc web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Clínica Dental Solé o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest lloc web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part del lloc web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte pel qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part del lloc web sense permís previ i per escrit de Clínica Dental Solé.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discs durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició de bases de dades diferents de les pertanyents o les autoritzades per Clínica Dental Solé, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Clínica Dental Solé és lliure de limitar l’accés a la pàgina web, als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de correu electrònic o els comentaris dels articles del bloc.

Clínica Dental Solé en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina web puguin publicar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a la pàgina web de Clínica Dental Solé suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o comentaris a la web, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts on això sigui possible, s’entén que autoritzen a Clínica Dental Solé per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Clínica Dental Solé, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o mitjançant els comentaris del bloc tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Clínica Dental Solé.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Clínica Dental Solé queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial i digital de la pàgina web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, o de l’esforç dut a terme per Clínica Dental Solé per al seu funcionament.
En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina web de cds.cat sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Clínica Dental Solé.

Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de Clínica Dental Solé sobre la pàgina web i tots els continguts de la mateixa.

Clínica Dental Solé no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o per mitjà de banners, enllaços , hyperlinks, framing o enllaços similars des del lloc web de Clínica Dental Solé.

10. Modificacions

La data de l’última modificació dels continguts d’aquest lloc web, pot ser sol·licitada per l’usuari enviant-nos un email des de la nostra Pàgina de Contacte.

Clínica Dental Solé podrà modificar o actualitzar les presents condicions generals, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris.