Search

Política de Privacitat

Informació de la política de privacitat, en compliment del que estableix el nou Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal, en vigor des del 25 de Maig de 2018, per a tots els ciutadans i residents a la Unió Europea.

1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment del que estableix el nou Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, RGPD), l’informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb nosaltres, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Clínica Dental Solé, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb nosaltres i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada RGPD i en la llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb nosaltres o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i , en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

  1. El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma.

  2. El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat en prémer en el formulari de contacte sobre el botó “Enviar“, d’aquesta manera l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals, havent hagut d’acceptar la present política de privacitat per que aquest formulari pugui ser enviat, en la corresponent casella obligatòria per a tal fi.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori. La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb nosaltres, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Clínica Dental Solé de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi seva consentimienta per a això, respondrà personalment davant Clínica Dental Solé, els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, sobre les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

Clínica Dental Solé no recull dades de persones menors de 16 anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de 16 anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix la RGPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a Clínica Dental Solé els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

Clínica Dental Solé es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la RGPD, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un email des de la nostre Pàgina de Contacte, adjuntant fotocòpia del seu DNI.